rois-logo

Modul Poruchy a Výkony

Závady v zjazdnosti
pod kontrolou

Komplexný systém pre manažment závad v zjazdnosti
a schodnosti pre správcov a ich dodávateľov údržby
a opráv vo forme webovej a mobilnej aplikácie.

VÝHODY

Moderné a efektívne riešenie závad zjazdnosti a schodnosti

Umožňuje jednoduché zaevidovanie závad na cestách a vykonané opatrenia priamo v teréne priraďuje na riešenie dodávateľom. Elektronicky sleduje každý úkon a celú komunikáciu a efektívne vyhodnocuje odstraňovanie závad.
phone-white

Jednoduchá správa pomocou webovej a mobilnej aplikácie

map-white
Modul je integrovateľný
s externým systémom GIS
gps-white
Automatické GPS zameriavanie a možnosť archivácie
list-white
Možnosť sledovať plnenie termínov dodávateľov (SLA)
Paper

PRE SPRÁVCU

30-sec
Dodávateľ pre správcu ciest

PRE SPRÁVCU

Pre všetkých správcov pozemných komunikácií

PRE Dodávateľa

Správca ciest

PRE Dodávateľa

Prehľadné riešenie pre dodávateľov

AKO TO FUNGUJE ?

Od zaevidovania
k vyriešeniu závady

Evidencia závad
01
SPRÁVCA
Vytvorenie požiadavky na výkon
02
SPRÁVCA
Riešenie požiadavky
na výkon
03
DODÁVATEĽ
Prebratie výkonu a uzavretie závady
04
SPRÁVCA